Algemene voorwaarden

 

Gouden munten moeten in goede staat verkeren, anders worden deze ingenomen als sloopgoud (bijv. munten uit randen of van een armband). 

 

1. Definities/toepasselijkheid

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de "koper" verstaan Gold-rush ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3540 HB/HL in 's-Hertogenbosch, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen.

 

1.2 Onder de "verkoper" wordt verstaan de wederpartij van koper, die aan de volgende voorwaarden voldoet. Natuurlijk persoon, minimaal achttien jaar, handelingsbekwaam. Tevens dient de verkoper de eigenaar te zijn van de aangeboden gouden voorwerpen.

1.3 Onder zaken worden alle door de verkoper aangeboden metalen verstaan. Deze zaken heeft verkoper op rechtmatige wijze in zijn bezit gekregen. Daarnaast zijn de gouden voorwerpen niet belast met beperkte rechten en/of rechten van derden, en vrij te zijn van beslag.

1.4 Een munt wordt alleen als munt gezien als deze onbeschadigd wordt aangeboden. De kopende partij heeft beoordeelt de echtheid en staat van de munt. Beschadigde en/of vervalste munten vallen in de categorie sloopgoud/zilver waarvoor andere biedprijzen gelden.

 

1.5 Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen koper en verkoper tot koop van de zaken.

 

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met koper in het kader van haar bedrijfsomschrijving gesloten, c.q. te sluiten, overeenkomsten alsmede op alle gedane aanbiedingen, offertes en andere uitingen en alle door koper aangegane rechtsbetrekkingen met verkoper.

1.7 Toepasselijkheid van de door verkoper ingeroepen algemene voorwaarden wordt hierbij reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

 

  

2. Taxatie en koopprijs

 

 

2.1 Taxatie vindt plaats in bijzijn van de verkoper of na ontvangst toegezonden waardepakket. Vervolgens worden de zaken door de koper getaxeerd.

2.2 De koopprijs staat gekoppeld aan actuele koersen zichtbaar op www.gold-rush.nl. Echter, alle prijzen blijven onder voorbehoudt van wijzigen, type fouten en technische storingen.

2.3 Uurwerken, diamanten en ander niet-edelmetaal worden in mindering gebracht van de aangeboden goederen. De verkoper dient zoveel mogelijk niet-edelmetaal voor het aanbieden van de goederen zelf te verwijderen.

2.4 Bij het aanbieden van goederen gaat verkoper ermee akkoord dat koper ten behoeve van het onderzoek en de taxatie de zaken mogelijk onherstelbaar dient te beschadigen.

 

2.5 De prijs van de zaken wordt vastgesteld door koper aan de hand van de taxatie en is gebaseerd op het gewicht, het karaatgehalte en de officiele goudprijs de dag van taxatie. De koopprijs is inclusief BTW.

 

2.6 Indien uit onderzoek en taxatie blijkt dat de zaken niet bestaan uit goud dan informeert koper verkoper hier vooraf over.

2.7 De betaling vindt direct plaats na taxatie, contant of via elektronische overschijving (goud per post).

 

 

3. Overmacht

3.1 Koper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens verkoper, indien koper daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3.2 Omstandigheden als bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend storingen, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme (dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving, schaarste in edelmetalen, storingen in communicatieve verbindingen van derden, het door vervoerders, taxateur en/of andere derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

3.3 Gedurende de periode van overmacht is koper gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.